شیر روشویی چرخشی ابرش مدل یاس 2

11.630.000 13.039.000