شیر روشویی چرخشی ابرش مدل یاس 1

11.630.000 13.039.000