شیر روشویی چرخشی ابرش مدل یاسمن 2

11.920.000 13.329.000