شیر روشویی چرخشی ابرش مدل یاسمن 1

11.920.000 13.329.000