شیر روشویی پایه بلند ابرش مدل ابریشم

27.520.000 29.414.000