شیر روشویی ثابت ابرش مدل یاسمن 2

10.240.000 11.128.000