شیر روشویی ثابت ابرش مدل یاسمن 1

10.240.000 11.128.000