شیر روشویی ثابت ابرش مدل میخک 1

20.290.000 21.483.000