شیر روشویی ثابت ابرش مدل مروارید 2

19.340.000 20.533.000