شیر روشویی ثابت ابرش مدل مروارید 1

19.340.000 20.533.000