شیر روشویی ثابت ابرش مدل لاله

21.540.000 22.733.000