شیر روشویی ثابت ابرش مدل شقایق

22.670.000 23.863.000