شیر حمام ابرش مدل مروارید 2

26.050.000 28.365.000