شیر آشپزخانه شاوری ابرش مدل ابریشم با علم فنری

38.664.000