شیر آشپزخانه دیواری ابرش مدل یاسمن 1

15.860.000 17.269.000