شیر آشپزخانه دیواری ابرش مدل کاستا

5.789.000 7.070.000