شیر آشپزخانه دیواری ابرش مدل رز 1

17.740.000 19.149.000