شیر آشپزخانه دنباله دار ابرش مدل رز 1

17.410.000 18.819.000