شیر آشپزخانه ابرش مدل یاس 2

12.950.000 14.359.000