شیر آشپزخانه ابرش مدل یاس 1

12.950.000 14.359.000