شیر آشپزخانه ابرش مدل یاسمن 2

13.270.000 14.679.000