شیر آشپزخانه ابرش مدل یاسمن 1

13.270.000 14.679.000