شیر آشپزخانه ابرش مدل میخک 1 با علم فلت

27.760.000 29.654.000