شیر آشپزخانه ابرش مدل میخک 1 با علم تتراس

30.544.000