شیر آشپزخانه ابرش مدل شقایق

27.610.000 29.504.000