شیر آشپزخانه ابرش مدل ابریشم با علم L

26.680.000 28.574.000