شیر آشپزخانه ابرش مدل ابریشم با علم سماوری

31.414.000