معانی ابرش

   1-  ابرش :سرزمینی با گل های رنگارنگ و بسیار

   

    


خاصه هنگام بهاران که جهان خوش گشته ست                              آسمان ابلق و روی زمی ابرش گشته ست          

  2-  ابرش: اسبی با نقاط رنگی مخالف رنگ بدنش.

 

                                                                
چو بر ابرش تند گشتی سوار
                 بلرزیدی از هیبتش روزگار

چو ابرش شده چرمه از خون مرد               شده باز چون چرمه ابرش ز گرد

    3- ابرش : فیروزه دو رنگ ( جواهرنامه)

 

 

         4- ابرش  : زیوری از زیور های اسب

 

          5- ابرش:    آسمان

 


 معانی ابرش در زبان انگلیسی:  فرش پر نقش و نگار

 

 

 معانی ابرش در زبان ترکمنی: دختر خانمی که نامزد کرده است گفته می شود.